Nr. înreg. CJH 90938/05.07.2022.                                                                                                                *versiune corectată

Se aprobă: Direcția management și relații internaționale

RAPORT DE SPECIALITATE

despre pregătirea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al CJH pentru anul 2022

Prezentul raport a fost întocmit de Compartimentul management și Compartimentul registratură și managementul performanței din cadrul   Direcției management și relații internaționale

 

Introducere, obiectul raportului

Analizarea corespondenței electronice interne, grupurile WhatsApp create la nivelul Consiliului Județean Harghita, minutelor și materialelor audio privind dezbaterile în cadrul ședințelor de conducere si al ședințelor convocate special pe tema elaborării bugetului 2022 și a listei de investiții noi și aflate în derulare.

Actele studiate

Minute ale ședințelor cu conducerea CJH din perioada 22 noiembrie 2021 – 21 februarie 2022 și materiale audio a dezbaterilor pe tema bugetului 2022.

Minutele și materialele audio al ședințelor privind dezbaterile pe tema bugetului 2022, organizate de către direcția economică împreună cu direcția generală tehnică, în perioada 13 ianuarie – 15 februarie 2022.

Minutele ședințelor privind dezbaterile pe tema bugetului 2022, organizate de către direcția economică împreună cu toate instituțiile subordonate precum și asociațiile de dezvoltare.

Corespondența electronică internă al instituției cât și grupurile WhatsApp create la nivelul Consiliului Județean Harghita.

 

Cronologie, Analiză

Noiembrie 2021 – februarie 2022 – Au fost solicitate alocări de fonduri guvernamentale pentru finanțarea cheltuielilor curente necesare pentru derularea activității DGASPCH cât și pentru activitățile curente și finalizarea investițiilor în curs din județul Harghita. Totodată, înainte de începerea dezbaterii parlamentare asupra Bugetului de Stat pe anul 2022, au fost formulate către ministerele de resort și trimis dlui vicepremier Kelemen Hunor,  propuneri și solicitări al Consiliului Județean Harghita privind finanțarea sistemul de protecție a copilului, rețeaua socială pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, precum și întreținerea și renovarea drumurilor județene. Detalii în anexa nr. 1 și anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6, anexa nr. 7.

Noiembrie 2021– februarie 2022 – În vederea pregătirii bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022 au fost transmise adrese către toate instituțiile subordonate, precum și către asociațiile de dezvoltare, unde Consiliul Județean Harghita are calitatea de membru, să transmite până la începutul lunii decembrie proiectul de buget al instituției/asociației pe anul 2022, însoțite obligatoriu de fundamentări, justificări cu privire la sumele cuprinse în acestea. În luna decembrie au fost organizate dezbateri zilnice pe tema bugetului 2022, cu fiecare instituții subordonate/asociații de dezvoltare în parte. La întocmirea proiectelor anuale de dezvoltare de interes zonal sau regional, trebuiau să aibă în vedere indicatori concret definiți, măsurabili, și exprimabili în cifre. Detalii în anexa nr. 8.

22 noiembrie 2021 – Atât aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cât și unitățile subordonate și asociațiile de dezvoltare, au primit sarcina de-a depune propunerile privind bugetul pe anul 2022. Detalii în anexa nr. 9.

06 decembrie 2021 – Au început dezbaterile privind pregătirea bugetului 2022 în cadrul Consiliului Județean Harghita.  Detalii în anexa nr. 10.

20 decembrie 2021 – S-a solicitat dezbateri zilnice pe tema bugetului cu fiecare structură, in instituții subordonate,  asociații de dezvoltare. Ajustările bugetului la instituțiile subordonate și asociațiile de dezvoltare să fie executate după aceste discuții prealabile, ținând cont de oportunități, fonduri externe care vor fi atrase. Detalii în anexa nr. 11.

27 decembrie 2021 – În cadrul ședinței de conducere s-au discutat despre proiectele care stau în faza de lansare a licitațiilor. S-a discutat și despre posibilitatea de a temporiza investițiile noi în cazul în care nu primim fonduri pentru lucrări în derulare prin programul Anghel Saligny. Detalii în anexa nr. 12.

10 ianuarie 2022 – În cadrul ședinței de conducere, din partea conducerii DGT a fost semnalat că lista de investiții este aproape  definitivată. Detalii în anexa nr. 13.

26 ianuarie 2022 – Pe parcursul ședinței convocată pentru a dezbate proiectul de buget pe anul 2022 s-a subliniat încă odată faptul că, proiectul de buget trebuie să fie una de subzistență, una cu care se va putea onora angajamentele legale prin contractele semnate. Detalii în anexa nr. 14.

31 ianuarie 2022 – A fost solicitat a hartă a  investițiilor  cu situația reală privind contractele aflate în derulare și facturile aferente lucrărilor pe cele 3 zone pentru  consultarea bugetului 2022 și pentru organizarea unei dezbatere publică în mediul online. Detalii în anexa nr. 15.

07 februarie 2022 – La dezbaterile pe tema proiectului de buget al anului 2022, au participat direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita precum și vicepreședintele Bíró Barna Botond. În cadrul sesiunilor de dezbateri, au fost analizate punctual toate pozițiile ale listei de investiții noi și cele aflate în derulare. La analizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2022, s-a pus accent la corelarea reală a sumelor luând în considerare investițiile în derulare, graficul de execuție cât și ordinul de începere a lucrărilor. Detalii în anexa nr. 16.

14 februarie 2022  – Pe parcursul ședinței de conducere a fost dezbătut și proiectul de buget pe anul 2022, unde s-a subliniat că la contractele în derulare și cu grafic de execuție, să fie cu credit bugetar. La unitățile subordonate și asociațiile de dezvoltare managerii trebuie să acceseze fonduri externe și europene. Detalii în anexa nr. 17.

18 februarie 2022 – În cadrul ședinței extraordinare de consiliu al județului Harghita, consilieri județeni au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 – 2025. La ședință au participat 28 de consilieri, votând proiectul de hotărâre cu 26 de voturi pentru, 2 consilieri județeni nu au votat. Detalii în anexa nr. 18.

Concluzii:

În urma acțiunii de verificare bazate pe documentele și materialele audio, au fost constatate următoarele:

– dezbaterile privind tema bugetului 2022 și a listei de investiții noi și aflate în derulare au început din luna noiembrie 2021 și au durat aproape trei luni, perioadă de timp în care au fost nenumărate dezbateri unde s-au discutat punctual fiecare poziție din lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2022 . Cele mai multe modificări  au fost operate în lista de investiții, după dezbaterea din 07 februarie 2022, când s-a pus accent la corelarea reală a sumelor luând în considerare investițiile în derulare, graficul de execuție cât și ordinul de începere a lucrărilor.

Atât în cadrul ședințelor de conducere cât și în cadrul dezbaterilor privind realizarea bugetului 2022 și a listei de investiții, ordonatorul principal de credite a solicitat în repetate rânduri de la conducătorii structurilor, bugetarea cu bani reali al angajamentelor luate cât și respectarea graficului de execuție a lucrărilor, astfel încât instituția să onoreze toate facturile restante cât și cele noi, luând în considerare bugetul de austeritate, până lansarea programului Anghel Saligny.

Totodată s-a cerut ca fiecare direcție să pregătească o listă cu sumele preconizate care vor fi cheltuite, defalcate pe luni până la sfârșitul anului.

Tot la elaborarea bugetului pe anul 2022 trebuia avut în vedere :

– Estimarea plăților  pentru anul 2022, până în 31 decembrie, privind plățile lucrărilor la care se pot emite ordinele de începere începând  cu data de 15 aprilie 2022, cu excepția celor cu fonduri de la inundații,

– Etapizarea plăților lunare cu credit bugetar acolo unde există contract de execuție, pentru evitarea neplății facturilor restante,

– Respectarea tuturor graficelor de execuție, luând în considerare situațiile unde, potrivit contractului de execuție nu se dă startul începerii lucrărilor din 15 aprilie, instituția fiind pasibilă de procese.

În cadrul ședințelor organizate în vederea pregătirii proiectului de buget, ordonatorul principal de credite a prezentat indicatorii specifici, măsurabili și realizabili ce trebuiau să aibă în vedere direcțiile de specialitate al Consiliului Județului Harghita și instituțiile subordonate, respectiv asociațiile de dezvoltare pe parcursul elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al CJH pentru anul 2022.

Propuneri:

Elaborarea unei proceduri de lucru la nivelul instituției privind pregătirea bugetului. Fiecare structură să elaboreze procesul de lucru a pregătirii bugetului, etapele și fluxul datelor, toate bine definite și cu timp delimitat, urmând ca toate procesele să fie însumate într-o procedură instituțională de elaborare a bugetului.

Ședințe tematice săptămânale între conducătorii direcției generale tehnice și direcției economice la care să participe și responsabili de contract.

Se recomandă o analiză detaliată de către entitățile interne competente pentru a constata dacă sunt neconcordanțe între indicatorii specifici, măsurabili și realizabili care au fost solicitate de către ordonatorul principal de credite și proiectul de hotărâre inițiat pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 – 2025.

Miercurea Ciuc, 30 iunie 2022

Loading